JACKOŽALÚZIE

Výzva

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy Blažej Jacko“

Na stiahnutie